ELİF-LAM-MİM: Sure başlarındaki gizemli harfler

2017-08-22 13:37:00
ELİF-LAM-MİM: Sure başlarındaki gizemli harfler |  görsel 1

Elîf, Lâm, Mîm - Hâ, Mîm - Yâ, Sîn .......... gibi bazı surelerin başında bulunan bu kesik, bağımsız ve gizemli başlangıç harfleri insanların ilgisini çekmiştir.

Bir İslâm düşünürü
‘’ Bu sure başlangıçları, hâlâ hayret sebebi olmaya devam etmektedir. Hayret meraka , merak ise dikkate yol açar. Gökyüzünün, yeryüzünün kulağına fısıldadığı bu harflerden daha etkili bir şeyin insanlığın ilgisini çekeceği düşünülemez. ‘’
Hz. Ebubekir '' Her semavi (Allahtan İnen) kitabın bir sırrı vardır. Allah'ın Kur'an'daki Sırrı da sure başlangıçlarıdır. '' demişlerdir. 
Değerli Dostlar. Bu gün bu yazımızla birlikte bu harfleri incelemeye başlayacağız. Bu harflere Hurûf-ı Mukattaa ( Kesik harfler ) adı verilmiştir. Biz başlangıç harfleri diyeceğiz:

Bu harflar tamamı 114 olan Kur'an suresinden 29 unun başında yer almaktadır.

** 28 harften oluşan Arap Alfabesi’nin 14 harfi kullanılmıştır.

** Bu 14 harf, 14 farklı tertipte kullanılmıştır.

** 14 harf toplam 78 defa tekrarlanmıştır.

Şimdi bu harfleri bir listede görelim:

B A Ş L A N G I Ç.........H A R F L E R İ


Sıra NoSure No: SURENİN ADI......1.Harf..... 2.Harf..... 3. Harf...4.Harf....5. Harf Harf Ad. Ayet Sayısı

...1...............2...........Bakara...................ELİF........LÂM........MÎM....................................3................286
...2...............3...........Âli-İmrân................ELİF........LÂM........MÎM ...................................3................200
...3...............7...........A'râf.......................ELİF........LÂM........MÎM.......SAD......................4................206
...4.............10...........Yûnus.....................ELİF.........LÂM........RI .....................................3................109
...5.............11...........Hûd........................ELİF.........LÂM........RI.......................................3................123

...6.............12...........Yûsuf.....................ELİF..........LÂM........RI......................................3................111
...7.............13............Ra'd......................ELİF..........LÂM.......MÎM.......RI.........................4..................43
...8.............14............İbrahim.................ELİF..........LÂM.......RI.......................................3..................52
...9............15.............Hicr.......................ELİF..........LÂM........RI......................................3..................99
..10............19.............Meryem...............KEF..........HE.........YE.........AYIN..........SAD....5..................98
..11............20.............Tâhâ......................TI............HE....................................................2................135
..12............26.............Şuarâ.....................TI...........SİN........MÎM....................................3.................227
..13............27.............Neml......................TI...........SİN....................................................2..................93
..14............28.............Kasas.....................TI...........SİN........MÎM....................................3..................88
..15............29.............Ankebût..................ELİF........LÂM.......MÎM...................................3.................69
..16............30.............Rûm.......................ELİF.........LÂM.......MÎM...................................3.................60
..17............31.............Lokman..................ELİF.........LÂM.......MÎM...................................3.................34
..18............32.............Secde.....................ELİF.........LÂM.......MÎM...................................3.................30
..19............36.............Yâsin......................YE............SİN..................................................2.................83
..20............38.............Sad.......................SAD...................................................................1................88
..21............40.............Ğafir......................HA............MİM..................................................2.................85
..22...........41..............Fussilet...................HA............MİM.................................................2................54
..23...........42..............Şûrâ.......................HA............MİM.../...AYIN.......SİN..........KAF.....5................53
..24...........43..............Zuhruf....................HA............MİM..................................................2................89
..25...........44..............Duhân....................HA............MİM..................................................2................59
..26...........45..............Câsiye....................HA............MİM..................................................2................37
..27...........46..............Ahkâf......................HA............MİM..................................................2...............35
..28...........50..............Kâf.........................KAF....................................................................1...............45
..29...........68..............Kalem.....................NUN..................................................................1................52
.........................TOPLAM............................................................................................................................78............2743


Bu listenin incelenmesi sonucunda görülecektir ki; başlangıç harfi olarak sure başlarında 28 harften oluşan Arap Alfabesinin 14 harfi kullanılmıştır.

Burada hemen Arap Alfabesinde 29 harf vardır diye itiraz edenler olacaktır. Lamelif harfi müstakil bir harf değildir. Kur’an yazımında kolaylık olması bakımından, Lam ve Elif harflerin birleştirilmesiyle birleşik bir harf oluşturulmuştur. Evet, Arap Alfabesi 28 harften oluşmaktadır. Ve harflerin tam yarısı başlangıç harfi olarak kullanılmıştır.

Kullanılma sırasıyla bu harfler:
Surenin Tamamında
Sıra No:..........HARFİN ADI .............Sure Başında Kullanılma Sayısı..................Kullanılma Sayısı
........1..................ELİF..............................................................13............................26.735
.......2..................LÂM...............................................................13............................60.908
.......3..................MİM...............................................................17.............................38105
.......4..................SAD.................................................................3..............................4.140
.......5...................RI....................................................................6............................12.405
.......6...................KEF.................................................................1..............................6.011
.......7...................HE...................................................................2.............................1.273
.......8...................YE...................................................................3.............................2.074
.......9...................AYIN...............................................................2............................14.850
.....10...................TI....................................................................4............................24.873
.....11...................SİN..................................................................5.............................9.405
.....12...................HA...................................................................7.............................7.034
.....13...................KAF.................................................................2............................10.497
.....14...................NUN................................................................1............................27.269

........Toplam..............................................................................78...........................245.579


Bu 14 harf yukarıda belirttiğimiz gibi Arap Alfabesindeki harflerin yarısını oluşturmaktadır. Çizelgede görüldüğü gibi bu harfler Kur’an genelinde toplam 245.579 defa kullanılmıştır. Ve Kur’an’daki tüm harf sayısı aylar süren bilgisayar ve Muallim 1.0 ve Mürşid 4.0 CD'lerinin yardımıyle tarafımdan 329.987 adet bulunmuştur.

Başlangıç harfi olarak kullanılan bu harfler Kur’an harflerinin toplamının yaklaşık ¾ ünü yani 245.579/329987 = % 74.4 ünü oluşturmaktadır.

Kur’an’da en çok kullanılan harfler seçilmiştir.

Ve bu harfler 14 ayrı şekilde düzenlenmiştir.

Sıra No:.........Harflerin Düzenlenme Şekli...............Bu Düzenin Kaç Surede Kullanıldığı
.....
1......................ELİF...LÂM....MİM...............................................6
.....2......................ELİF...LÂM....MİM....SAD....................................1
.....3......................ELİF...LÂM....RI...................................................5
.....4......................ELİF...LÂM....MİM.....RI.......................................1
.....5......................KEF....HE......YE.......AYI.....NSAD......................1
.....6......................TI......HE..............................................................1
.....7......................TI......SİN.....MİM.................................................2
.....8......................TI......SİN.............................................................1
.....9......................YE......SİN............................................................1
....10.....................SAD.....................................................................1
....11.....................HA.....MİM............................................................6
....12.....................HA.....MİM.....AYIN...SİN...KAF............................1
....13.....................KAF......................................................................1
....14.....................NUN.....................................................................1
.

...14............TOPLAM......................................................................29

En çok kullanılan harf tertipleri:

14 çesit harf tertibi arasinda en çok kullanilan harf tertipleri ELIF- LAM harfleri baslayan tertiplerdir. Simdi bunlarin bir listesini çıkaralaım ve inceleyelim:

Başlangıç Harfli Sureler

 

Sıra No:.....Sure İçindeki Sırası...........................Sure No.........1.Harf........2.Harf......3.Harf....4.Harf

 

...1...................................1...........................................1...................ELİF.........LÂM.........MİM

...2...................................2...........................................3...................ELİF.........LÂM.........MİM

...3.(X).............................3..........................................(7)................ELİF.........LÂM.........MİM......SAD

 ..4..................................4..........................................10.................ELİF..........LÂM..........RI

...5..................................5..........................................11..................ELİF.........LÂM...........RI

...6..................................6..........................................12.................ELİF.........LÂM...........RI

...7(X)..............................7(X)....................................13(X)..........ELİF.........LÂM...........MİM.....RI

 ..8.................................8............................................14................ELİF.........LÂM...........RI

...9.................................9.............................................15...............ELİF..........LÂM...........RI

..10...............................15............................................29...............ELİF.........LÂM...........MİM

..11................................16............................................30..............ELİF..........LÂM..........MİM

...12..............................17............................................31...............ELİF..........LÂM..........MİM

...13..............................18............................................32...............ELİF..........LÂM..........MİM.

..13 Sure........TOPLAM.................................................

Görüldügü gibi ELIF ve LAM baslangiç harfleri ile baslayan harf tertipleri 13 surede bulunmaktadir.

Yukaridaki çizelgeyi inceledigimizde ELIF-LAF harfleri ile baslayan 13 sure içinde 11 inin basinda üçer harfle tertiplenmis baslangiç harfleri bulunurken; farklilik gösteren iki surenin basinda dörder harfli tertipler bulunmaktadir. Bu surelerin Kur’an’da yer alis sira numaralarina dikkat edelim: 7.sure ile 13. Sure oldugunu belirliyoruz.

Yine dikkat ediyoruz ki:

Baslangiç harfli surelerin 7.si ,

Kur’an’in 13. Suresidir.

ELIF-LAM harfleri ile baslayan tertipler disinda, en çok kullanilan harf tertibinin HA-MIM harfleri ile baslayan harf tertipleri oldugunu ve bu harfler ile baslayan sure sayısının 7 oldugunu belirliyoruz.

Simdi de bu 7 sureyi bir listede görelim ve inceleyelim:

 Başlangıç Harfli Sureler..................BAŞLANGIÇ HARFLERİ

 No:..Sure İçindeki Sırası...............Sure No:..........1.Harf...2.Harf..3.Harf..4.Harf..5.Harf

....1......................21..............................40....................HA......MİM

.....2.....................22..............................41....................HA......MİM

.....3.....................23..............................42....................HA.....MİM.../..Ayın.....SİN.....KAF

.....4.....................24..............................43....................HA.....MİM

.....5.....................25..............................44....................HA.....MİM

.....6.....................26..............................45....................HA.....MİM

.....7.....................27..............................46....................HA.....MİM

...7.................TOPLAM:...................................................................

Baslangiç Harfleri ile ilgili buraya kadar bölümlerdeki açiklamalarimizda bazi rakamlari ve koyu ve farklı renk ile gösterdik. Bunlari konuya geri dönüsle ilerde ele alacagiz.

Bu bagimsiz, kesik harflerin anlami hakkinda Peygamber’imiz hiçbir açiklamada bulunmamis ve bu güne kadar da sirri çözülememistir. Baslangiç harfleri Kur’an’imizin en büyük sirridir. Ve çok boyutludur. Konu ile ilgili olarak asiri merak ve ilgi ile yaklasik 15 yil süren inceleme ve arastirmam sonuçlari, Kur’an’in çogu kimse tarafindan incelenmeden reddedilen sayisal ve matematiksel boyutu ile ilgilidir. Yukarida belirttigim, koyu renkle isaretlemeler konunun sayisal boyutu ile ilgilidir.

Simdi baslangiç harflerinin anlamlari ile ilgi olarak bu güne kadar öne sürülen varsayimlarin önemli olanlarini özet halinde verelim:

1 – Baslangiç harfleri basinda bulunduklari bazi surelere isim olmuslardir:

** Tâhâ isimli 20. sure basinda bulunan TI ve HE harfleri vardir.

** Yâsin isimli 36. sure surenin basinda YE ve SIN harfleri vardir.

** Sâd isimli 38. sure basinda SAD harfi vardir.

** Kâf isimli 50. sure surenin basinda KAF harfi vardir

2 – Baslangiç harflerinin her biri belli kelimelerin anahtari veya kisaltmasidir.

3 – Baslangiç harflerinin her biri Allah’in isimlerinden birinin anahtari oldugu gibi O’ndan gelecek nimet ve belalara ve ayrica bazi milletlerin dünyada kaliş sürelerine de delalet eder.

4 – Baslangiç harfleri Kur’an’a dikkat çekmek için zikredilmistir.

Ebu Revk Atiyye bin Hâris el-Hemedâni ve Kutrub’un benimsedigi bu görüse göre, Mekke’li müsriklerin (Allah’a sirk kosanlar), Kur’an’in insanlari etkisi altina almasini önlemek amaciyla Kur’an okunurken gürültü çikarmaya karar vermeleri üzerine (41/26 ) Kur’an’a vurgu yapan devamindaki ayetlere dikkat çekmek için söz konusu harfler nâzil olmustur. (inmistir) Fahreddin er-Râzi’de ayni görüstedir.

ÖRNEKLER:

Baslangiç harfli ilk sure, Bakara suresi

Ilk ayeti: ‘’ ELIF-LAM-MIM ‘’

Ikinci ayeti: ‘’ Iste sana o kitap. Kusku, çelisme, tutarsizlik yok onda. Bir kilavuzdur O, korunup sakinanlar için.’’

 Bir diger sure: Lokman

Ayet-1 : ‘’ ELIF-LAM-MIM

Ayet-2 : Iste sana hikmetlerle dolu Kitabin ayetleri ‘’

 Baslangiç harfli 29 surenin 23 ünde baslangiç harflerinden sonra bu gibi dikkat çekmeler ve uyarilar var.

Bu surelerin yedisinde ( 12, 15, 26, 27, 28, 43 ve 44. Sureler ) Kur’an ve ayetlerinin apaçik ve apaydinlik oldugu vurgulaniyor.

ÖRNEKLER:

Sure: 12 ( Yûsuf ) Ayet: 1 ‘’ ELIF-LÂM-RÂ. O apaçik ve apaydinlik Kitabin ayetleridir bunlar. ‘’

 

Sure: 28 (Kasas) Ayet: 1 ‘’ TÂ-SÎN-MÎM ‘’

Ayet: 2 ‘’ Iste sana açik seçik beyanlarda bulunan Kitabin ayetler ‘’

 

Ayrica bu harflerden sonra gelen mesajlari inceledigimizde Kur’an’in:

** 10 defa Allah’tan indirilme oldugu,

** 3 defa Hikmetlerle dolu oldugu,

** 2 defa Kusku ve çelismesiz oldugu,

** 2 defa Zikir ögüt ve uyari dolu oldugu,

** 1 defa Vahiy ürünü oldugu,

** 1 defa  İlahi cömertlikle dolu oldugu,

'* 1 defa da Önce muhkem kilinmis, sonra detaylandirilip açiklanmis oldugunun vurgulandigini,

** Yine fark ediyoruz ki, bu harflerden sonra 4 surede Kur’an üzerine yemin edilmektedir:

ÖRNEK:

Sure: 44 Duhan Ayet: 1 ‘’ HÂ-MÎM ‘’

Ayet: 2 ‘’ O apaçik Kitaba yemin olsun ki ‘’

Yukarida 4 madde halinde zikrettigim görüslerden en çok kabul gören sonuncusu, yani Baslangiç Harflerinin dikkat çekmek için Indirilmis oldugu görüsüdür.

5 – Önceki dönemlerde de kabul görmüs, fakat son yillarda üzerinde daha fazla durulmus ve çalismalar yapilmis olan görüs; Bu harflerin Kur’an’in Mucizevi yönünü; özellikle sayisal ve matematiksel mucizevi yönünü ortaya koymak amaciyla indirildigidir.

BAŞLANGIÇ HARFLERİ ile lgili yukarıda 7 ve 13 sayisi ağırlıklı koyu renk ile gösterdigimiz bölümleri gözden geçirelim. Ne gibi sonuçlar elde edecegiz, görelim:

*** EN çok görülen harf tertibi olan ELIF-LAM harfleri ile baslayan harf tertiplerinin bulundugu sure sayısı 13 dür.

*** 14 baslangiç harfinin toplam 78 defa kullanılması, 78 sayisinin 13 sayisinin 6 kati olmasi: ( 78: 13 = 6 )

*** Baslangiç harfli 29 surenin toplam ayet sayısının 2743 olarak , 13 sayisina bölünebilen bir sayi olmasi: ( 2743: 13 = 211 )

iIle de 13 sayisinin vurgulandigini görüyoruz:

*** Basinda ELIF-LAM harfleri ile baslayan harf tertipleri bulunan 13 sure içinde, digerleri 3 harfli tertiplerden olusurken, ayricalik olusturan, basinda 4 er harfli tertipler bulunan iki sure; 7.sure ile 13.sure dir

 

=== Tamami 29 olan baslangiç harfli sure içinde 13 adet olarak en çok görülen ELIF-LAM harfleri ile baslayan surelerden sonra yogun olarak kasimiza çikan HA-MİM harfleri ile başlayan sure sayıs 7 dir

*** Başlangıç harfi olarak 7 sayısının iki katı yani 14 harf kullanılmıştır.
14 : 7 = 2

*** Başlangıç harfleri 14 farklı tertipte kullanılmıştır.
14 : 7 = 2

*** HA-MİM harfleri ile başlayan harf tertipleri kullanılab 7 sure içinde; diğerleri iki harfli ( HA-MİM ) tertiplerden meydana gelirken, beş harfli tertibi ile ayrıcalık oluşturan tek sure 42. suredir.
42 sayısı da bilindiği gibi 7 sayısının 6 katıdır.
42 : 7 = 6

***
 Başlangıç harfli 29 surenin ayet sayları toplamı 2743 olarak 13 sayısı ile ilgili idi. Başlangıç harfi bulunmayan 85 surenin ayet sayıları toplamının da 7 sayısı ile bağlantılı olduğunu görüyoruz:
3493 : 7 = 499

Bundan sonraki bulgular EBCED sayı-harf sistemi ile ilgilidir. Kur'an'ın indiği dönemde Araplar sayılaarı yazmak için rakam kullanmıyor ve alfabelerindeki harflere,
Bir den 9 a kadaar 9 adet,
10 dan 90 a kadar 90 dahil 9 adet, 
100 den 900 e kadar 900 dahil 9 adet ve
10000 sayisi içinde bir harf olmak üzere toplam 28 harfe bir sayi degeri vererek rakam yerine harfleri kullaniyorlardi. Bu sistemden ancak Kur'an'in inisinden 200 yil sonra vazgeçmisler ve diger ülkeler gibi rakamlari ihdas etmislerdir.
Bilindigi gibi Arap yazisi yani harfleri sagdan sola dogru okunur ve yazilir. Rakamlari ise soldan saga dogru yazilir. Bu sonrada rakama geçislerinin bir sonucudur.


Simdi baslangiç harfi olarak kullanilan 14 harfin EBCED sistemindeki sayi degerlerini ve bu sayilarin sifırlari atildiktan sonra kalan rakamlarin ( Ben bunu mutlak sayi degeri diye isimlendirdim ) Bir çizelgede görelim ve sayilarin toplam degerlerini alalim:

Sıra No:...HARFİN ADI..............EBCED Sayı Değeri... Mutlak Sayı DEĞERİ

...1.............ELİF......................................1............................................1

...2.............LAM....................................30............................................3

...3.............MİM....................................40.............................................4

...4.............SAD....................................90.............................................9

...5.............RI......................................200.............................................2

...6............ KEF.....................................20..............................................2

...7............ HE.........................................5.............................................5

...8..............YE......................................10..............................................1

...9..............AYIN...................................70...............................................7

..10..............TI.........................................9...............................................9

..11..............SİN.....................................60...............................................6

..12..............HA........................................8...............................................8

..13.............KAF...................................100...............................................1

..14.............NUN....................................50...............................................5

 ...14.........HARF..............TOPLAM.......693............................................ 63

 

Sonuca dikkat edelim : Bu 14 harfin EBCED kıymetleri, yani sayı değerler toplamı 693 sonucunu vermektedir Sonuç olarak karsimiza gelen bu sayi 7 sayisinin 99 katidir:
693 : 7 = 99

Aynı sonuca paralel olarak mutlak sayı değerleri toplamının da 7 sayısı ile bağlantılı olduğunu görüyoruz:
63 : 7 = 9

Harf Tertiplerininin Sayi Degerleri Toplamı
Yukarida 14 baslangiç harfinin sayi degerleri toplaminin 7 sayisi ile siki baglantisini belirledik. Acaba 14 farkli harf tertibinin toplam sayi degerlerinde de ayni dogrultuda bir baglanti var midir ?

 

...Sıra No:...HARFLERİN TERTİPLENME ŞEKLİ...EBCED Değeri......Değer. Toplam

...1....................ELİF...LAM...MİM................................1+30+40....................71

...2....................ELİF...LAM...MİM...SAD......................1+30+40+90..............161

...3....................ELİF...LAM...MİM...RI..........................1+30+40+200............271

...4....................ELİF...LAM...RI...................................1+30+200..................231

...5....................KEF...HE...YE...AYIN...SAD.................20+5+10+70+90......195

...6....................TI...HE...............................................9+5...............................14

...7....................TI...SİN...MİM.....................................9+60+40...................109

...8....................TI...SİN..............................................9+60.............................69

...9....................YE...SİN.............................................10+60...........................70

..10....................SAD..................................................90..................................90

..11....................HA...MİM............................................8+40.............................48

..12....................HA...MİM./.AYIN...SİN...KAF.............8+40+70+60+100........278

..13....................KAF....................................................100..............................100

..14....................NUN......................................................50...............................50

..14...........TOPLAM.....................................................................................1.1757

 

Görüldüğü gibi 7 sayısı ile aynı doğrultuda bağlantı devam ediyor. 14 farklı harf tertibinin Ebced sayı değerleri toplamı da 7 sayısının katı olan bir sayı olarak karşımıza çıkıyor.

1751 : 7 = 251

Baslangiç Harfleri Ve 7 Sayisi

Bu harflerin 7 sayisi ile baglantisini anlayabilmek için buraya kadar olan bulgularimizi toparlayalim ve tekrarlayalim

*** Sure baslarinda 14 harf bulunuyor. ( 14:7= 2 )

*** Sure baslarinda l4 farkli harf tertibi kullaniliyor.  ( 14:7=2 )

*** Harflerin EBCED harf-sayi sistemi sayi degerleri toplami : 693 ( 693:7 = 99 )

*** Ayni 14 harfin mutlak sayi degerleri toplami : 63 ( 63:7 = 9 )

*** 14 farkli harf tertibinin EBCED sayi degerleri toplami da ayni dogrultuda sonuç veriyor 1757 ( 1757:7 = 251 )

** ELIF-LAM harfleri ile baslayan harf tertiplerinden sonra en çok kullanilan harf tertipleri olan HA-MIM harfleri ile baslayan sure sayisi 7 dir.

*** HA-MIM baslangiç harfleri ile baslayan 7 surenin basinda yalnizca HA-MIM harfleri bulunurken, farklilik gösteren ve 5 baslangiç harfi bulunan surenin Kur’an’da yer alis sira numarasi 42 dir. ( 42 : 7= 6 )

*** Baslangiç harfli 29 surenin toplam ayet sayisi 13 sayisi ile baglantili iken, baslangiç harfi bulunmayan 85 surenin toplam ayet sayisi da 7 sayisi ile baglantilidir. 3493   (3493 : 7 = 499 )

Baslangiç Harfleri Ve 13 Sayisı

*** En çok görulen harf tertibi olan ELİF-LAM harfleri ile başlayan harf tertiplerinin bulunduğu sure sayısının 13 olması,

*** Başlangıç harfli 29 surenin toplam ayet sayısının 2743 olarak 13 sayısının 211 katı bir sayı olması, ile 13 SAYISININ VURGULANDIĞINI görüyoruz.

Ve bu vurgulanma çeşitli şekillerde devam ediyor.

*** Başlangıç harfli sureler ile ilgili olarak daha önce ilk yazımızda verdiğimiz lidteyi incelediğimizde belirliyoruz ki:

ooooo Başlangıç harfli surelerin 7.sinin

ooooo Kur'an'da yer alış sırası 13 dür.

** ELİF-LAM başlangıç harfleri ile başlayan 13 surenin 11 adedi, 3 er harfli tertiplerden oluşurken, başında 4 er harfli tertipler bulunun farklı iki sure;

oooo 7. sure ile

oooo 13. sure dir.

Burada dikkati çeken başlangıç harflerin düzenlenmesinde 7 ve 13 sayısı dikkati çekecek bir şekilde öne çıkmaktadır.Buraya kadar belirlediğim  ve yukarıda  vurguladığım sonuçlar incelenir ve dikkat edilirse Kur'an'da gizemli başlangıç harfleri düzenlemesindeki sırrın 7 ve 13 sayılarına Kur'an'da dikkat çekildiğini  ve Kur'an'ın daha önce Müddesir Syresi 20. ayeti ile açığa çıkan ve son 20-30 senedir tartışmalar neden olan 19 sayısı ile birlikte Kur'an'ın düzenlenmesindeki sayısal ve mucizevi dengeyi oluşturan sayılar olduğunu düşünüyorum.

Evet Kur'an'ın  mucizevi sayıları 7-- 13 --- 19 dur.

Şimdi bu üç sayı arasındaki ilişkiyi ele alalım.

7 ile 13 sayları arasındaki fark 6 'dır.

13 ile 19 sayıları arasındaki fark da 6 dır.

Bu iki sayı yanyana getirildiğinde  '' 66  '' yani Allah kelimesinin 4 adet Arapca harfinin ( Alif- Lam - lam - He )

harflerinin  EBCED sayısal değerlerinin toplamından oluşan ( 1 + 30 + 30 + 5 = 66 )  sayıyı vurguladığını düşünüyorum.

En doğrusunu Allah bilir.

NOT: Yazımın başına koyduğum resim, bu konu ile inceleme ve araştırma sonuçlarının bir kısmını 20 sene önce yayınladığım kitabımın kapak resmidir.

 

0
0
0
Yorum Yaz